Spring til indhold

Folketingsvalg onsdag den 5. juni 2019 i Danmark

10.05.2019  15:13

Folketingsvalg afholdes onsdag den 5. juni 2019 i Danmark

Onsdag den 5. juni 2019 afholdes folketingsvalg i Danmark. Hvis du er stemmeberettiget i Danmark og opholder dig i Frankrig på tidspunktet for valget, har du mulighed for at indlevere din brevstemme til en dansk repræsentation (den danske ambassade i Paris eller et dansk konsulat). Du kan læse nærmere herunder om, hvordan du kan brevstemme til Folketingsvalget.

Hvem kan brevstemme?

Du har ret til at stemme, herunder brevstemme, til Folketingsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen:
• har dansk indfødsret (statsborgerskab),
• er fyldt 18 år,
• har fast bopæl i riget og
• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig)
Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, når der er valg, kan du brevstemme ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat.

Hvis du bor i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. Enkelte grupper af danske statsborgere, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan dog søge om at bevare deres valgret til danske valg i en tidsbegrænset periode.

Hvis du ønsker at blive optaget på valglisten for udlandsdanskere, skal du anmode om det til din seneste bopælskommune i Danmark. Det er den samme valgliste, man bliver optaget på ved folketingsvalg og folkeafstemninger.

Hvis du bor i udlandet og har søgt om og er blevet godkendt til at komme på valglisten, fordi du opfylder betingelserne, har du valgret til folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Du kan så brevstemme i udlandet, men kan også stemme på valgdagen i Danmark, hvis du er hjemme dér.

Desuden henvises der til oplysninger om udlandsdanskeres valgret på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Sådan brevstemmer du:

Du brevstemmer ved at henvende dig personligt på en dansk repræsentation (ambassaden i Paris eller et honorært konsulat). På ambassaden i Paris kan du henvende dig inden for åbningstiderne. Hvis du ønsker at stemme ved et honorært konsulat, bedes du først kontakte det pågældende konsulat og aftale tidspunkt.

Husk at medbringe gyldigt pas eller kørekort. Brevstemmematerialet udleveres på ambassaden eller det honorære konsulat i forbindelse med stemmeafgivningen.

Du kan finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget, på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside ca. 8 dage før valgdagen: https://valg.oim.dk/valg/folketingsvalg/kandidater/

Hvornår skal du brevstemme?

Det anbefales, at du brevstemmer i god tid. Det er muligt at stemme helt frem til valgdatoen, men for at blive talt med, skal en brevstemme være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den er modtaget i rette kommune på valgdagen kl. 8.00. Det anbefales derfor at indlevere sin stemme så tidligt som muligt og inden den 20. maj for EP-valget, og inden den 28. maj for FT-valget.

Hvem afholder udgifterne?

Udgifterne i forbindelse med fremsendelse og frankering af brevstemmer afholdes af Udenrigsministeriet/Forsvaret.

Du afholder selv udgifter forbundet med transport til og fra den danske repræsentation, som skal fremsende din brevstemme til rette kommune.Seneste nyt

    Se alle