Gå til indhold

Ofre for lovovertrædelser i udlandet

Hvis du har været udsat for vold, overfald, voldtægt eller anden overtrædelse af straffeloven under et ophold i udlandet, kan ambassaden eller konsulatet bl.a. hjælpe dig med at finde en lokal advokat. 

Anmeldelse af en lovovertrædelse skal som hovedregel ske i det land, hvor overtrædelsen har fundet sted. Efterforskningen og strafforfølgningen vil også normalt skulle gennemføres i dette land, eftersom gerningsmanden, vidner og bevismateriale typisk befinder sig her.

Hvis du er offer for en forbrydelse, overfald, voldtægt eller anden lovovertrædelse i udlandet, rådes du derfor til at anmelde lovovertrædelsen til det lokale politi.

Hvis lovovertrædelsen er begået i et andet EU-land, kan anmeldelsen i særlige tilfælde også ske i det land, hvor den forurettede har fast bopæl. Du skal dog være opmærksom på, at muligheden for, at borgere med fast bopæl i Danmark kan anmelde lovovertrædelser begået i et andet EU-land til politiet i Danmark, i praksis er begrænset til sædelighedsforbrydelser og grovere overtrædelser af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår.

Det er myndighederne i det land, hvor lovovertrædelsen har fundet sted, der afgør, hvorvidt det er muligt for den forurettede at få beskikket en advokat. Dvs. en lokal advokat, der kan bistå dig i retssagen i udlandet og uden omkostninger for dig. 

Når det handler om en sædelighedsforbrydelse eller en grovere overtrædelse af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, kan det danske politi vejlede dig om reglerne for beskikkelse af en bistandsadvokat i Danmark. Det er domstolens beslutning, om du kan få beskikket en advokat i Danmark. Dette sker på baggrund af en anmodning fra politiet. Det er også domstolens beslutning hvilke udgifter, der kan dækkes via godtgørelse til den danske beskikkede bistandsadvokat.

Hvis du har været udsat for en lovovertrædelse begået i udlandet, har du mulighed for at få støtte fra offerrådgivningen i de danske politikredse. Læs mere på hjemmesiden for offerrådgivningen. Du kan finde yderligere oplysninger og vejledning til danskere, der har været udsat for lovovertrædelser i udlandet, på Rigsadvokatens hjemmeside.

Du kan evt. også undersøge muligheden for at få hjælp fra den private forening Hjælp Voldsofre. Foreningen yder hjælp og rådgivning til voldsofre samt deres nærmeste pårørende. Foreningen finansieres via tilskud fra den danske stat, medlemsindtægter og sponsorater. Du kan læse mere på hjemmesiden for Hjælp Voldsofre.

 

Hvad kan den danske ambassade hjælpe med?

Den danske ambassade eller konsulat i det land, hvor lovovertrædelsen har fundet sted, kan hjælpe dig med at komme i kontakt med en lokal advokat, som bl.a. kan hjælpe dig i forhold til en anmeldelse til det lokale politi og som på dine vegne kan følge efterforskningen og en eventuel retssag. Udenrigsministeriet kan derimod ikke dække dine advokatudgifter.

Ambassaden kan også hjælpe dig med at få hospitals- eller lægehjælp, anmelde sagen til det lokale politi og at kontakte din familie og dit forsikringsselskab, hvis du har tegnet en privat rejseforsikring. I kontakten til forsikringsselskabet rådes du til at undersøge om juridisk assistance, herunder dækning af udgifter til advokatbistand i udlandet, er en del af din private rejseforsikring. Udenrigsministeriet kan ikke dække dine udgifter til advokat og hospitals- og lægehjælp.

Du skal være opmærksom på, at som hovedregel sker rapportering om efterforskningen og retssagen direkte fra den lokale advokat til den person, som har været udsat for lovovertrædelsen.

I retssager er det vigtigt, at officielle dokumenter oversættes juridisk og substansmæssigt korrekt. Derfor anbefales det, at oversættelser foretages af autoriserede translatører. Ambassaden kan formidle kontakt til en autoriseret translatør i opholdslandet, men kan ikke påtage sig oversættelser eller betale for udgiften.

Du kan også komme i en situation, hvor du ikke selv har været offer for en lovovertrædelse i udlandet, men har været vidne til en sådan forbrydelse og bliver indkaldt som vidne i retssagen. Her rådes du til at benytte en lokal advokat. Du skal selv dække advokatudgifter.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med en ambassade eller konsulat?

Du kan finde kontaktoplysninger på den nærmeste danske ambassade eller konsulat på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Ringer du til en ambassade uden for normal åbningstid, har du mulighed for gratis at blive stillet om til Udenrigsministeriets vagtcenter i København, som kan give dig råd og vejledning døgnet rundt. Det er også muligt at ringe direkte til Vagtcentret: +45 33921112.

Hvis Danmark ikke har en ambassade eller konsulat i det land, hvor du opholder dig, kan du søge hjælp på en ambassade for et af de andre nordiske lande eller EU-lande. Her gælder, at du har ret til samme hjælp, som denne ambassade yder til sine egne statsborgere.

 

Udenrigsministeriet kan hjælpe, men kan ikke dække dine udgifter og kan ikke holdes ansvarlig

Udenrigsministeriet vil gerne hjælpe dig med at finde en lokal advokat, translatør, mv., men vi kan ikke afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager i udlandet.

Udgifter til advokatbistand, oversættelser mv. skal derfor afholdes af dig selv. Hvis du har tegnet en privat rejseforsikring, rådes du til at undersøge, om denne kan dække/yde tilskud til advokatbistand og andre udgifter til retssagen i udlandet.

Du skal være opmærksom på, at dit valg og brug af professionel assistance altid være dit eget ansvar, og Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater i udlandet kan ikke drages til ansvar for kvaliteten af den valgte assistance. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for udfaldet af en evt. retssag.

For nogle af de ydelser, som ambassader og konsulater kan tilbyde, skal du betale et gebyr eller timebetaling. Sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere i udlandet er som udgangspunkt undtaget for betalingsopkrævning, men fritagelse for betaling af timebetaling omfatter ikke fritagelse for godtgørelse af Udenrigsministeriets udlæg.

Borgere, som har været udsat for voldtægt

Hvis du har været udsat for voldtægt eller forsøg herpå i udlandet, rådes du til at melde sagen til det lokale politi og at søge en læge i opholdslandet. Det anbefales også at kontakte dit forsikringsselskab for at høre i hvilken udstrækning din rejseforsikring dækker lægehjælp, psykologbistand samt retshjælp.

Ved hjemkomsten til Danmark har du muligheden at tage kontakt til et af de 8 modtagelsescentre for voldtægtsofre, der findes på sygehusene i Danmark (Bornholm, København, Herning, Hillerød, Kolding, Odense, Ålborg og Århus). Du kan læse mere om centrene på følgende hjemmesider: www.borger.dk og www.voldtaegt.dk 

Du kan evt. også kontakte din egen læge og høre om muligheder for psykologbistand.

Det kunne også være en mulighed at tage kontakt til den private forening Hjælp Voldsofre. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Hvis du er på et længerevarende ophold i udlandet, kan du kontakte og få råd og vejledning fra Rigshospitalets Center for seksuelle overgreb (tlf. +45 35454085). Du skal dog være opmærksom på, at evt. psykologhjælp ikke kan tilbydes døgnet rundt.

Ambassaden eller konsulatet kan hjælpe dig med at melde sagen til det lokale politi, få lægehjælp og i kontakten til din familie, Rigshospitalets Center for seksuelle overgreb samt dit forsikringsselskab.

Erstatning og retshjælp

Borgere, som har været udsat for vold, voldtægt eller anden overtrædelse af straffeloven under et ophold i udlandet, skal normalt søge om erstatning i det land, hvor lovovertrædelsen har fundet sted. Dette gælder både hvis du er turist og fastboende i udlandet.

Hvis du har været offer for en forbrydelse i et andet EU-land, kan Erstatningsnævnet i Danmark hjælpe dig med at indgive en ansøgning om erstatning til den relevante myndighed i det pågældende EU-land. Hvis lovovertrædelsen er begået i et land uden for EU, har Erstatningsnævnet derimod ikke i almindelighed – bortset fra Norge og Island – mulighed for at hjælpe med at søge erstatning.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle lande har ordninger, så staten kan udbetale erstatning på vegne af en af landets statsborgere, hvis lovovertræderen ikke selv er i stand til at betale erstatningen. Dette gælder også for nogle EU-lande. Erstatningsnævnet kan give dig en generel orientering om mulighederne for at søge erstatning i EU-landene.

Hvis der ikke findes en statslig erstatningsordning vil du ofte være henvist til at anlægge en civil sag i det land, hvor lovovertrædelsen har fundet sted. I en sådan situation anbefales du at tage kontakt til en lokal advokat. Det vil være advokatens ansvar at holde dig løbende underrettet om sagens behandling. Udenrigsministeriet kan hjælpe dig med at finde en lokal advokat, men vi kan ikke dække dine advokatudgifter.

Hvis du har en privat rejseforsikring, anbefales du at undersøge om denne omfatter erstatning for forsikrede, som får skader på grund af vold under ophold i udlandet. Det kunne også undersøges, om der mulighed for erstatning via din familie- eller ulykkesforsikring.

Du kan læse mere på hjemmesiderne for Erstatningsnævnet og Civilstyrelsen samt i Rigsadvokatens meddelelse til dansk politi og anklagemyndighed om ”Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner mv.” (RM 8 2007, rettet dec. 2012) (afsnit 6) på Rigsadvokatens hjemmeside.

Fri proces

Ved lovovertrædelser i udlandet skal ansøgninger om fri proces i Danmark gå via Civilstyrelsen, når det drejer sig om lande, der har tiltrådt den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp (Strasbourg-overenskomsten).

På Civilstyrelsens hjemmeside kan du se hvilke lande, som har ratificeret eller tiltrådt Strasbourg-overenskomsten.

Hvis det pågældende land ikke har underskrevet Strasbourg-overenskomsten, skal du som udgangspunkt henvende dig til myndighederne i det land, hvor lovovertrædelsen fandt sted. Det vil typisk være landets justitsministerium, der behandler sådanne ansøgninger. Udenrigsministeriet kan hjælpe dig med at finde kontaktoplysninger på det lokale justitsministerium, men også her anbefales det, at du benytter en lokal advokat.

Yderligere oplysninger

Erstatningsnævnet og Civilstyrelsen har samme bopælsadresse og en integreret hjemmeside:

Adelgade 13
1304 København K
Danmark
Tlf: 33 92 33 34
Fax: 39 20 45 05
Man-fre: kl. 10-14
http://www.civilstyrelsen.dk/
Mailadresse for Erstatningsnævnet: [email protected]
Mailadresse for Civilstyrelsen: [email protected]

På Rigsadvokatens hjemmeside kan du finde Rigsadvokatens "Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner mv." (afsnit 6 handler om lovovertrædelser i udlandet). Der er tale "RM 8 2007" (senest rettet i december 2012).

Du kan også finde oplysninger på hjemmesiden for politiets offerrådgivning: www.offerraadgivning.dk

Den private forening Hjælp Voldsofre har følgende kontaktoplysninger:

Rådhusstræde 7, 1.
8900 Randers C
Danmark
Tlf.: 86 41 59 00 (mellem kl. 8-14 dansk tid; derefter henviser en telefonsvarer)
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: http://www.voldsofre.dk