Gå til indhold

Frankrig som marked

Rammebetingelser og barrierer

IMPORTREGLER

Eftersom både Frankrig og Danmark er medlemmer af EU, er der i dag praktisk talt ingen formelle problemer for danske eksportørers markedsadgang. EU-reglerne bliver løbende justeret i retning af større gennemsigtighed, og eventuelle tvivlsspørgsmål opklares ved forhandlinger mellem EU-kommissionen og de franske myndigheder. EU-medlemskabet har bevirket, at den franske lovgivning vedrørende etablering, patenter, agenter mv. ligner eller er identisk med den tilsvarende danske.

PATENT, VAREMÆRKER OG RETTIGHEDER

Reglerne for produktrettigheder, som patent-, varemærkebeskyttelse er med national tilpasning de samme som gælder i det øvrige EU.

Vejledning vedr. patent- og varemærkebestemmelser i EU

Den kompetente myndighed i Frankrig - INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

TOLD OG AFGIFTER

EU-oprindelsesprodukter, samt importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU underligger ikke importafgift. Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med den fælles EU-toldkodeks, ligesom det er toldsatserne i den fælles EU-importtarif, der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning.

Romtraktaten fastslår, at EF's grundlag er en toldunion, som omfatter al vareudveksling. Traktaten indeholder forbud mod told ved indførsel fra- og ved udførsel til andre medlemsstater og forbud mod afgifter med tilsvarende virkning, og traktaten foreskriver én fælles toldtarif overfor tredjeland. Endvidere forbyder traktaten kvantitative indførselsrestriktioner mellem medlemsstaterne.
En toldunion er et toldmæssigt samarbejde mellem selvstændige stater, hvorved de enkelte staters toldområder slås sammen til ét større toldområde. Toldunionen har fælles toldtarif med fælles ydre toldsatser og toldfrihed indadtil for de enkelte varer. I en toldunion konkurrerer industrierne i de deltagende stater i toldmæssig henseende på lige fod. Beskyttelsen er for alle varer den samme indenfor hele toldområdet.

Det indre Marked har givet betydelige lettelser for samhandelen mellem virksomheder inden for Fællesskabet, og al kontrol og alle formaliteter for fællesskabsvarer, der forsendes inden for Fællesskabet, er principielt afskaffet. Derfor kræves hverken udførsels- eller indførselsdokumenter udfærdiget; men som dokumentation for, at de omhandlede varer fysisk er flyttet fra sælgers til købers land, anbefales det at opbevare et eksemplar af én eller anden form for transportdokumentation, fragtbrev eller lign.

Varer i fri omsætning (T2 status) kan frit cirkulere inden for toldunionens medlemmer. Sælges varerne til en momsregistreret aftager i et andet EU-land i eget navn og under det moms-nummer, sælger har her i landet, kan salget ske momsfrit efter de normale regler om handel mellem registrerede virksomheder i to forskellige EU-lande, hvor det er kun momsen, der skal afregnes og tilfalde forbrugslandet. Fakturaen skal påføres både sælgers og købers momsnummer. Sælgeren skal indberette salget til Listesystemet og Intrastat her i landet, og køberen skal afregne moms af sit EU-varekøb på normal vis.

Med andre ord: vareleverancer til andre EU-lande er fritaget for dansk moms, hvis aftageren er momsregistreret i det pågældende land. Købers momsnummer skal anføres på fakturaen, og det er køberen, der skal beregne og indbetale momsen. Beskatningsretten tilfalder forbrugslandet. Hvis man ikke kender købers momsnummer, skal der beregne dansk moms.

Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger af de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter hvilke kvantitative begrænsninger der gælder for specifikke produkter, bortset fra tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

Nyttige links:
Eksportteknisk rådgivning

Handelsbarrieresiden på The Trade Councils hjemmeside

Markeds- og sektorrapporter, tal og analyser samt nyhedsbreve

REKRUTTERING

I forbindelse med ansættelse i Frankrig er der specielle forhold, man som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Det anbefales at få advokatbistand i forbindelse med udformning og indgåelse af ansættelseskontrakter i Frankrig.
Handelsafdelingen kan bistå med rekruttering af lokale medarbejdere. Ambassaden har således erfaring med at gennemføre større rekrutteringsforløb herunder indrykning af annoncer i udvalgte medier, valg af kandidater samt afholdelse af interviews. Der kan rettes henvendelse til handelsafdelingen for yderligere information om mulighederne for bistand.


Handelsafdelingen kan kontaktes på [email protected].